Deelnemersreglement

Winterswijk-Arnhem & Borken-Arnhem

Artikel 1
Door inschrijving en deelname verklaart elke deelnemer met bepalingen en voorschriften van dit reglement op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

Artikel 2
Elke deelnemer draagt de wettelijke verplicht ID met zich mee. Voor Borken (D) naar Winterswijk is dat een ID kaart of Paspoort. Voor Winterswijk Arnhem is een geldig Nederlands rijbewijs ook al voldoende.

Artikel 3
De deelnemer loopt op eigen verantwoording en risico. De organisatie en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens, na of als gevolg van ontstane ongevallen, ziekten, overlijden, schade, vermissing, of diefstal van kleding en goederen. Evenmin voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van het evenement als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden of anderszins.

Artikel 4
Deelnemen aan de ´Kennedymars Winterswijk-Arnhem houdt in 80 km wandelen binnen de 19 uur vanaf de gezamenlijke starttijd op vrijdag 23:00 uur. Op zaterdag erna om 18.00 uur sluit het finishbureau. Men dient zich voor de Kennedymars voor 23:00 uur op het startbureau te melden, laatkomers en niet melders worden uitgesloten van deelname.

Artikel 5
Deelnemen aan de Long Distance Walking Borken-Arnhem houd in dat men de 110km wandelt binnen de door de organisatie vast gestelde tijdslimiet van 24 uur. Start op vrijdag 18:00 uur. Op zaterdag erna om 18.00 uur sluit het finishbureau. Men dient zich voor de Long Distance Walking voor 17:30 uur op het startbureau te melden, laatkomers en niet melders worden uitgesloten van deelname.

Artikel 6
Alleen marcheren en wandelen is toegestaan, d.w.z. dat er steeds één voet in contact is met de grond. Iedere andere manier van voortbewegen leidt tot diskwalificatie. De organisatie bepaald op de rustlocaties het moment dat er verder gewandeld mag worden.

Artikel 7
Voor deelname aan de Kennedymars Winterswijk-Arnhem en de Long Distance Borken-Arnhem dient men vooraf in te schrijven en de inschtijfgelden te hebben voldaan. Heeft men vooraf niet betaald dan kan men niet meer deelnemen aan één van genoemde marsen. Op de startbureau te Doetinchem kan men uitsluitend inschrijven voor de 40km naar finish te Arnhem.

Artikel 8
De minimumleeftijd voor deelname aan de Kennedymars is 16 jaar. Voor deelname Long Distance Walking (110km) is de minimumleeftijd 18 jaar.  Aan de overige afstanden is geen minimum leeftijdsgrens verbonden.

Artikel 9
De deelnemers zijn verplicht vanaf de start tot wagenrust in Keppel  reflecterende kleding (hesje) goed zichtbaar te dragen. Indien hier niet aan wordt voldaan kan men door de marsleiding van deelname worden uitgesloten.

Artikel 10
De deelnemers moeten zich houden aan het met pijlen aangegeven traject.

Artikel 11
Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De deelnemers moeten in principe op trottoirs of voetpad lopen. Zijn die niet aanwezig, dan op fietspaden en zo die niet aanwezig zijn, dan moet men volgens de geldende verkeersregels aan de meest veilige kant van de openbare weg uiterst links of rechts lopen. Verkeerslichten en aanwijzingen van de politie en medewerkers LWOG moeten worden opgevolgd.

Artikel 12
Het is de deelnemers niet toegestaan:
- Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid.
- Huisdieren mee te voeren.
- Tijdens de mars overmatig alcoholische dranken te gebruiken.
- Drugs te gebruiken.
- Tijdens de nachtelijke uren (23.30 uur t/m 06.00 uur) geluidsoverlast te veroorzaken:
- Nordic Walking te beoefenen.
Overtreders krijgen één waarschuwing en bij herhaling kan uitsluiting door de organisatie volgen.

Artikel 13
Een medisch advies voor deelname wordt aangeraden. Een geneeskundige verklaring wordt bij inschrijving niet verlangd.

Artikel 14   
De door de organisatie aangewezen functionarissen (EHBO-ers en marleiding) hebben het recht verdere deelneming met klem te ontraden. Deelnemers die kennelijk ernstig onder invloed van alcoholische drank of drugs verkeren worden door de marsleiding gediskwalificeerd en het startbewijs wordt ingenomen.

Artikel 15
In geval de deelnemer Winterswijk-Arnhem of Borken-Arnhem voortijdig beëindigt, dient men het startbewijs aan een medewerker van de organisatie af te geven. Dit geldt ook voor hen die de 40 km afstand  lopen.

Artikel 16
Deelnemers die eerder of later dan de aangegeven tijd op een post komen hebben op dat moment geen recht op verzorging ter plekke. Zij moeten voor verzorging wachten tot de post regulier open gaat of zonder verzorging verder gaan.

Artikel 17
Deelnemers die te verachterlopen op het minimum schema waardoor ze niet meer tijdig kunnen finishen krijgen een waarschuwing om meer spoed te maken. Lukt dat niet dan worden  ze van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 18
De LWOG organisator van dit evenement is aangesloten bij de KWBN en hanteert derhalve  de KWBN regels en richtlijnen. In alle gevallen waarin het KWBN reglement en of dit reglement niet voorziet beslist het bestuurvan LWOG

Lange afstand Wandelen Oost Gelderland

 

                                                                                                                   Onze startlocatie per 2013

Onze Sponsoren 

 

        Rode Kruis Amersfoort

Onze binnen locatie's

          Onze start locatie

Olde-molle2

          Caferust Varsseveld

      Grote rust halverwege

Laatste binnenrust

Ciko'66

                Finish lokatie

Onze herinneringen

Pinsmore 

               Pins&More

Button-kampioen

       Button kampioen